Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Rina Fröger Sportpaardenmassage, gevestigd te Leusden, hierna te noemen “Rina Fröger Sportpaardenmassage”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst(en) (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de klant op verzoek verstrekt. De algemene voorwaarden zijn tevens te allen tijde beschikbaar op de website van Rina Fröger Sportpaardenmassage.

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijsopgave en kosten

Rina Fröger Sportpaardenmassage berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van behandeling of dienst ingevolge de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Rina Fröger Sportpaardenmassage staat vermeld. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. De vermelde of genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Rina Fröger Sportpaardenmassage kan niet aan haar prijsopgaves worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Rina Fröger Sportpaardenmassage niet tot het verrichten van een gedeelte van de behandeling of levering van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

In geval van doorverwijzing waardoor geen (volledige) behandeling kan plaatsvinden, zal uitsluitend een bedrag van € 25,- (te vermeerderen met reiskosten) in rekening worden gebracht.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rina Fröger Sportpaardenmassage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling of de levering van de dienst, aan Rina Fröger Sportpaardenmassage worden verstrekt.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rina Fröger Sportpaardenmassage ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Rina Fröger Sportpaardenmassage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rina Fröger Sportpaardenmassage is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

Artikel 3 Behandeling/levering dienst

Voorafgaand aan de behandeling of levering van de dienst wordt de klant schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, met een beschrijving van de door Rina Fröger Sportpaardenmassage uit te voeren werkzaamheden voor de betreffende behandeling of dienst.

Rina Fröger Sportpaardenmassage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandeling of levering stop te zetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de behandeling of levering van de dienst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Rina Fröger Sportpaardenmassage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Rina Fröger Sportpaardenmassage kan worden gevraagd dat zij de behandeling of levering van de dienst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Behandeling vindt plaats in de directe omgeving van het paard (stal, poetsplaats). Tijdens de behandeling moet de klant (of een door de klant daartoe aangewezen persoon) het paard vasthouden.

Het paard dient voor de behandeling schoon, droog en vrij van zand te zijn.

Rina Fröger Sportpaardenmassage stelt geen veterinaire diagnoses. Het paard dient ook niet te worden onthouden van veterinaire zorg.

Als Rina Fröger Sportpaardenmassage tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, is Rina Fröger Sportpaardenmassage gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

Artikel 4 Overmacht

Rina Fröger Sportpaardenmassage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rina Fröger Sportpaardenmassage geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Rina Fröger Sportpaardenmassage haar verplichtingen niet kan nakomen.

Als voor of bij aanvang van de behandeling naar het oordeel van Rina Fröger Sportpaardenmassage blijkt dat het paard te gespannen is voor correcte behandeling door externe factoren (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot omgevingsfactoren) kan de behandeling worden gestaakt of niet aangevangen. In overleg met de klant wordt dan een nieuwe afspraak voor behandeling gemaakt.

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten

Afspraken voor behandelingen of levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande behandeling of afspraak op werkdagen worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Rina Fröger Sportpaardenmassage de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen. Als de klant niet op tijd aanwezig is voor de geplande afspraak zullen het behandeltarief en eventuele reiskosten in rekening worden gebracht.

Betalingen moeten direct na de behandeling contant of met pin worden afgerekend, tenzij anders wordt afgesproken.

Betaling van abonnementen vindt plaats na ontvangst van de betreffende factuur. Tarieven en inhoud van abonnementen worden vermeld op de website van Rina Fröger Sportpaardenmassage.

In geval van verzending van een factuur voor de behandeling of abonnement, moeten betalingen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door de klant gebeuren. De door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs ingeval de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Rina Fröger Sportpaardenmassage is altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Als de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een openstaand bedrag of factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum bij Rina Fröger Sportpaardenmassage schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Abonnementsvoorwaarden

Abonnement voorwaarden;

 • Abonnement gaat in op moment van betalen. 
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, contant, via de pin of overschrijving. Tenzij anders is afgesproken.
 • Bij de laatste behandeling ontvangt u van ons een mail of u het pakket wilt verlengen of niet. Indien ja, dan ontvangt u van ons een betaallink waarmee u de betaling van uw verlenging kunt voldoen.
 • Geeft binnen de periode van 12 maanden recht op 6 sportmassages Paard/pony  van Rina Fröger sportpaardenmassage
 • Geldt op alle dagen van de week
 • Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Rina Fröger sportpaardenmassage
 • Is persoons- en paard gebonden
 • Loopt automatisch af na een periode van 12 maanden
 • Per afspraak geld dat er één afspraak wordt afgeschreven.
 • Restitutie op dit abonnement is niet mogelijk
 • Wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden en geldt vanaf het moment van aankoop.
 • Voor de behandeling, betaling, annuleren en verantwoordelijkheid gelden de algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van Rina Fröger Sportpaardenmassage.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Als Rina Fröger Sportpaardenmassage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van Rina Fröger Sportpaardenmassage is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende kosten van de behandeling of factuur, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Rina Fröger Sportpaardenmassage afgesloten beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Rina Fröger Sportpaardenmassage onder deze verzekering.

Rina Fröger Sportpaardenmassage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rina Fröger Sportpaardenmassage is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Rina Fröger Sportpaardenmassage is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor schade door externe factoren aan dieren en/of stalomgeving tijdens de behandeling wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De klant vrijwaart Rina Fröger Sportpaardenmassage voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rina Fröger Sportpaardenmassage.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rina Fröger Sportpaardenmassage partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

Rina Fröger Sportpaardenmassage

KvK nummer 70038309

 

 

 4 januari 2022